Allt fler kvinnor i chefsstolarnaTillsättandet av Marie-Louise Ekman som ny chef på nationalscenen Dramaten var en av 2008 års bästa teaternyheter enligt Nummers läsare. Så vad tycker ni om att ännu fler kvinnor tar över chefsstolarna i år?
Fördjupning [2009-01-28]

Allt fler kvinnor i chefsstolarna

JÄMSTÄLLDHET. Institutionsscenerna har fler kvinnliga än manliga konstnärliga ledare. Dessutom lär det bli lika många kvinnor som män på chefsstolarna 2009. Bakom detta ligger utbildning, politik och – brist på pengar? Nummer presenterar ledarskapslistan 2009.

Först en tillbakablick. Våren 2006 avslutas en unik ledarskapsutbildning: tolv kvinnor utexamineras för att kunna leda landets scenkonstinstitutioner. Bakom utbildningen står arbetsgivare- och arbetstagareorganisationerna Svensk Scenkonst och Teaterförbundet.
   Främsta syftet är att förbättra jämställdheten på chefsnivå eftersom branschen präglas av stark manlig ledarstruktur. Dessutom avser den att ge de tolv kvinnorna nödvändiga ekonomikunskaper, då lyckade konstnärer ofta rekryteras som scenchefer, men inte alltid med ett lika lyckat ekonomiskt resultat.
   Ur ett jämställdhetsperspektiv är det 2006 ingen större skillnad vid chefstillsättningen på scenkonstområdet och inom det privata och offentliga, i styrelser, bolag och vid myndigheter. Män ersätter mestadels män.

Samtidigt som de tolv kvinnorna går ut chefsutbildningen lägger den statliga Kommittén för jämställdhet inom scenkonstområdet fram betänkandet Plats på scen. Utredningen har, liksom nämnda utbildning, för avsikt att förbättra jämställdheten inom scenkonsten.
   De föreslagna åtgärderna understryker att jämställdhetsläget inte är bra. På flera sätt är läget till och med rejält sämre inom scenkonsten jämfört med andra yrkesområden. Vad gäller vissa faktorer – som sexuella trakasserier – är det katastrofalt mycket sämre.

Vid en presskonferens två år senare, en grå och slaskig decemberdag 2008 presenterar Svensk Teaterunion dystra siffror för jämställdheten inom scenkonsten. I rapporten På spaning efter jämställdhet – Kvinnor och män i scenkonsten i Sverige 2007 sammanfattas läget som att ju högre upp i hierarkierna man kommer desto fler män hittar man.
   Trots chefskurser och utredningar tycks ingenting ha hänt.

Med dessa dystra bakgrundsfakta beslöt Nummer att se efter hur ledarskapsposterna inom scenkonsten fördelar sig mellan män och kvinnor 2009. Vi har valt att granska de nationella och regionala institutioner – inklusive underscener med egen konstnärlig ledning – som staten ger anslag till inom teater och dans.
   Resultatet är överraskande: trots allt har någonting hänt.

För vid 24 av de 57 granskade institutionerna och institutionsunderscenerna (listade i ledarskapslistan nedan) består ledarskapet av en ensam kvinnlig chef, vid 15 stycken av en ensam man.
   När vi räknar personer med titeln konstnärlig ledare (där vi inkluderar alla chefer med konstnärligt ansvar) ser vi att det antalet kvinnliga konstnärliga ledare överstiger de manliga med två personer (33/31).
   Räknar man chefsposterna totalt – det vill säga samtliga chefsposter i teaterledningarna – visar det sig att de kvinnliga cheferna är 37 mot de 39 manliga. Siffror som under 2009 med stor sannolikhet kommer att närma sig hälften män och hälften kvinnor, eller till och med svänga över till en majoritet kvinnor. För utöver de chefsbyten som gjordes vid årsskiftet är ytterligare åtta beslutade för 2009, och bland dem är redan flera kvinnliga efterträdare utsedda.
   Summa summarum leds alltså fler institutionsscener 2009 av en ensam kvinnlig chef än av en ensam manlig, antalet kvinnliga konstnärliga ledare på desamma överstiger de manliga med två personer, och under årets gång finns det chans att det blir lika många, eller fler, kvinnor som män på chefsposterna i ledningen för dessa.

Vad är det då som har hänt? Om man återvänder till de tolv kvinnorna som gick chefsutbildningen visar det sig att tre år efter utbildningen har fem av dem nått chefsposition (42 procent): Karin Enberg är teaterchef på Norrbottensteatern, och Kajsa Giertz konstnärlig ledare för Parkteatern och Lena Engqvist Forslund chef för Sámi Teáhter, medan Petra Brylander är delad teaterchef för Malmö Stadsteater och Ulrika Josephson får delat chefskap för Folkteatern i Göteborg från den 1 juli.  
   Hur gick det då med utredningen Plats på scen? Trots att den tillsattes av den socialdemokratiska regeringen har den funnit nåd hos alliansregeringen. I en debattartikel i Dagens Nyheter den 15 maj 2007 – med rubriken ”Vi ska bryta scenkonstens reaktionära könsmönster” – utlovade ministrarna för kultur och jämställdhet, Lena Adelsohn Liljeroth och Nyamko Sabuni, 6 miljoner för att ”dra igång jämställdhetsprojekt inom scenkonstområdet” och ”få slut på den ojämlika fördelningen av manligt och kvinnligt på konstnärliga arenor”.
   Slutsatsen är att chefsutbildningen och utredningen om en jämställdare scenkonst har haft betydelse för de senaste årens omsvängning vid tillsättningen av scenkonstchefer.

Men frågan infinner sig ändå hur omsvängningen ska kunna förklaras i ljuset av de dystra jämställdhetssiffrorna för scenkonsten totalt sett som Svensk Teaterunion presenterade i sin rapport för bara en dryg månad sedan. Deras statistik grundar sig på siffror från så sent som 2007.
   En förklaring kan vara den tes genusvetaren Vanja Hermele driver när hon analyserar Teaterunionens statistik, nämligen att ”där resurserna är, där är också männen. Så kan mönstret sammanfattas”. Att man på grund av de ”reaktionära könsmönster” som präglar scenkonsten hittar männen ”där resurserna och prestigen är”.
   Så det faktum att de offentliga anslagen till sceninstitutionerna de senaste tio åren drastiskt har urholkats – vilket lett till en rad märkbara ekonomiska kriser vid institutioner runt om i landet: Stadsteatrarna i Helsingborg och Stockholm, Östgötateatern, Norrlandsoperan för att nämna några – kan också vara ett bakomliggande skäl till varför vi 2009 ser så här många kvinnor på ledande positioner inom scenkonstens institutioner.
   För ”där det är mest prestige, lön och beröm där finns fler män än kvinnor” enligt Hermele. Och inför de nedskärningar som redan pågår och ser ut att fortsätta på de offentligfinansierade scenerna är det inte där resurserna, prestigen eller en bra lön finns att hämta.

Men helt och hållet har nu inte männen tappat intresset för att bli chef för en institutionsteater. Det visar den pågående chefsrekryteringen till Länsteatern i Örebro, där betydligt fler män än kvinnor vill bli chef: av 24 sökande var 18 (80 procent) män.

                                                                                   Gert Lundstedt

  
Ulrika Josephsson blir ny vd på Folkteatern i Göteborg i juli. Foto: Pierre Zoetterman

FAKTARUTA 1: Så här har vi räknat
• Nummer har granskat ledningen vid 57 institutioner runt om i landet för att se hur chefsposterna fördelar sig mellan män och kvinnor – se ledarskapslistan nedan.

• De listade institutionerna har valts utifrån statens/kulturrådets anslag till dels nationella och regionala scener (nationalscener, läns- och stadsteatrar) och ytterligare fyra sceninstitutioner med bidrag från andra kulturrådsanslag: Orionteatern, Strindbergs Intima Teater, Sámi Teáhter och Moderna Dansteatern.

• En förutsättning har varit att institutionerna har året runt-verksamhet.

• Vi har tagit hänsyn till att vissa institutioner har en chef för hela verksamheten medan andra har delat upp ledningen i olika kombinationer av vd, konstnärlig ledare, verksamhetschef med flera.

• Flera institutioner har underscener med egna konstnärliga ledare, dessa har också tagits med.

• Uppgifterna är hämtade från scenernas egna webbplatser.


Mira Bartov är konstnärlig chef på Folkoperan i Stockholm. Foto: Mats Bäcker

FAKTARUTA 2: Jämställdhetsstatistiken
• Av totalt 76 chefer på de 57 institutionerna och institutionsunderscenerna (chefsstolen på Stockholms Stadsteater Skärholmen är fortfarande tom även om posten har tillsatts med Carolina Frände som börjar i oktober) fördelar sig chefsposterna mellan män och kvinnor så här:
37 kvinnor/39 män

• 39 av institutionerna har ett ledarskap som består av en person, där fördelar sig posterna mellan män och kvinnor så här:
24 kvinnor/15 män

• 13 institutioner har delade ledarskap, där fördelar sig posterna mellan män och kvinnor så här:
9 leds av en man och en eller två kvinnor – Cirkus Cirkör, Göteborgs, Helsingborgs och Malmö stadsteatrar, Folkoperan och Göteborgsoperan, Folkteatern i Göteborg besöker, Orionteatern och Värmlandsoperan.
4 leds av två män – Folkteatrarna i Gävle och Göteborg, Malmö Opera och Östgötateatern.
Ingen leds av två kvinnor.

• Antalet kvinnliga konstnärliga ledare på dessa institutioner överstiger antalet manliga med två personer (33/31). Tre institutioner har både en man och en kvinna som konstnärliga ledare – Folkteatern i Göteborg besöker, Malmö stadsteater och Orionteatern.

• Utöver de chefsbyten som gjordes vid årsskiftet är ytterligare åtta chefsstolsbyten meddelade för 2009. På två av dem är det redan klart att kvinnor är på väg, på de andra pågår rekryteringen. Detta innebär att antalet kvinnliga chefer på de granskade 57 institutionerna kommer att bli lika många som de manliga under 2009. Se under chefskarusellen nedan.


Petra Brylander är en av två teaterchefer på Malmö stadsteater. Foto: Charlotte Strömwall

FAKTARUTA 3: Chefskarusellen
Chefsbyten gjordes från årsskiftet vid Dramaten och Sörmlands Musik & Teater. Båda de nya cheferna är kvinnor, Marie-Louise Ekman respektive Maria Weisby. Dessutom invigdes en ny scen, c/o Stockholms Stadsteater, med kvinnlig chef, Linda Zachrison.
   Ytterligare åtta institutioner får ny chef under året. Vid fyra av dessa pågår fortfarande rekrytering – Dalateatern, Länsteatern i Örebro, Teater Västernorrland och Ung Scen/Öst. Vid fyra av dem har ny chef/er redan utsetts – Folkteatern i Göteborg, Helsingborgs stadsteater, Kungliga Operan och Stockholms Stadsteater Skärholmen. Två av dem kommer att få en kvinna i ledningen (Birgitta Svendén på Kungliga Operan, Carolina Frände på Stockholms Stadsteater Skärholmen), en får en man (Karl Dunér på Helsingborgs Stadsteater) och en får delat ledarskap (Ulrika Josephsson och Lars Norén på Folkteatern i Göteborg).


Birgitta Svendén blir operachef på Kungliga Operan i augusti. Foto: Alexander Kenney

 

LEDARSKAPSLISTAN 2009*

Borås Stadsteater
Karin Veres, teaterchef

Byteatern Kalmar Läns Teater
Karin Parrot-Jonzon, teaterchef

Cirkus Cirkör
Anders Frennberg, vd, Tilde Björfors, cirkusdirektör

Dalateatern
Astrid Assefa, teaterchef
(Assefa lämnar chefskapet under året, efterträdaren är inte utsedd.)
 
Dansens Hus
Virve Sutinen, teaterchef

Dramaten
Marie-Louise Ekman, teaterchef, Mikael Brännvall, vice vd
• Elverket
Stefan Larsson, konstnärlig ledare
(Stefan Larson slutar, verksamheten upphör och scenen tas över av Unga Dramaten under hösten.)
• Unga Dramaten
Agneta Ehrensvärd, konstnärlig ledare

Folkoperan
Pia Kronqvist, vd, Mira Bartov, konstnärlig chef, Joakim Unander, musikalisk ledare/chefdirigent

Folkteatern i Gävleborg
Kurt Nylander, teaterchef, Michael Cocke, konstnärlig ledare

Folkteatern i Göteborg
Gugge Sandström, teaterchef, Niklas Hjulström, konstnärlig ledare
(Från den 1 juli blir Ulrika Josephsson vd och Lars Norén konstnärlig ledare.)
• En trappa ner
Lars-Eric Brossner, konstnärlig ledare
• Folkteatern besöker
Sanna Hultman och Kim Lantz, konstnärliga ledare
• Unga Folkteatern
Elisabeth Göransson, konstnärlig ledare

Göteborgs Stadsteater
Ronnie Hallgren, vd och teaterchef, Anna Takanen, konstnärlig ledare
• Backa Teater
Mattias Andersson, konstnärlig ledare

Göteborgsoperan
Peter Hansson, vd, Lise-Lotte Axelsson, operachef, Johannes Öhman, balettchef

Helsingborgs Stadsteater
Kristina Kristiansson, vd/ekonomichef, Göran Stangertz, konstnärlig ledare och teaterchef
(Karl Dunér ersätter Göran Stangertz från den 1 juli.)

Jämtlands Läns Teater
Gustav Kling, teaterchef

Kungliga Operan
Anders Franzén, vd, teaterchef, operachef, Marc Ribaud, balettchef
(Birgitta Svendén blir operachef från den 1 augusti.)

Länsteatern i Örebro
Tomas Dahlberg, tillförordnad teaterchef och vd
(Ny teaterchef är inte utsedd, rekrytering pågår.)

Länsteatern på Gotland
Monica Sparby, länsteaterchef

Malmö Opera
Göran K. Johansson, vd, Lars Tibell, operachef

Malmö Stadsteater
Petra Brylander och Jesper Larsson, teaterchefer

Moderna Dansteatern
Christina Molander, teaterchef och konstnärlig ledare

Norrbottensteatern
Karin Enberg, teaterchef

Norrdans
Mira Helenius, danschef

Norrlandsoperan
Magnus Aspegren, vd, konstnärlig ledare och länsmusikchef, Annelie Gardell, danschef
(Eventuellt blir vd-tjänsten ledig i augusti om Magnus Aspegren börjar som rektor på Operahögskolan.)

Oktoberteatern
Ninne Olsson, konstnärlig ledare

Orionteatern
Stina Oscarson, Lars Rudolfsson, konstnärliga ledare, Ingela Malmberg, verksamhetschef

Regionteater Väst
Olof Lindqvist, teaterchef och konstnärlig ledare

Regionteatern Blekinge-Kronoberg
Magnus Holm, teaterchef/vd

Riksteatern
Birgitta Englin, vd
• Cullbergbaletten
Anna Grip, ensemblechef och tillförordnad konstnärlig ledare
(Kompaniets framtid utreds för närvarande av kulturrådet, utredningen är färdig i april).
• Tyst Teater
Josette Bushell-Mingo, konstnärlig ledare

Sámi Teáhter
Lena Engqvist Forslund, chef och konstnärlig ledare

Skånes Dansteater
Åsa Söderberg, vd och konstnärlig ledare

Smålands Musik & Teater
Bernt Lindquist, teaterchef, Jörgen Lindvall, musikchef

Stockholms Stadsteater
Benny Fredriksson, vd och teaterchef
• c/o Stockholms Stadsteater
Linda Zachrison, konstnärlig ledare och verksamhetschef
• Marionetteatern
Helena Nilsson, konstnärlig ledare
• Parkteatern
Kajsa Giertz, konstnärlig ledare
(Ny chef för Parkteatern från och med 2010 blir Linda Zachrison.)
• Soppteatern
Ole Forsberg, konstnärlig ledare
• Stockholms Stadsteater Skärholmen
(Carolina Frände börjar i oktober som ny verksamhetschef och konstnärlig ledare.)
• Unga Klara
Suzanne Osten, konstnärlig ledare
(Verksamheten avslutas eventuellt eller fortsätter i ny form i höst.)

Strindbergs Intima Teater
Ture Rangström, teaterchef

Sörmlands Musik & Teater
Maria Weisby, musik- och teaterchef

Teater Halland
Maria Ericson, vd och teaterchef

Teater Västernorrland
Tomas Eriksson, tillförordnad teaterchef
(Ny teaterchef utses till hösten.)

Teater Västmanland
Lars Johansson, teaterchef
• Unga Teater Västmanland
Maria Löfgren, konstnärlig ledare

Uppsala Stadsteater
Linus Tunström, teaterchef och vd

Värmlandsoperan
Ole Wiggo Bang, operachef, Christina Nilsson, administrativ chef

Västanå Teater
Leif Stinnerbom, teaterchef och konstnärlig ledare

Västerbottensteatern
Med Reventberg, teaterchef

Östgötateatern
Lenny Carlsson, vd, Johan Celander, teaterchef och konstnärlig ledare
• Ung scen/öst
Måns Lagerlöf, konstnärlig ledare
(Ny konstnärlig ledare ska utses inom kort med tillträde den 1 juli.)

* En uppdaterad version av listan finns här: Ledarskapslistan 2009

Gert Lundstedt

Share/Bookmark
Tyck till!

Så här tycker Nummers läsare